10 lutego 2016

Oferta

| Zawodowo | Oferta | Doradztwo | Publikacje | Standardy i metodyki | Dla headhunter’ów |

 

Interim Managementto czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, działem przedsiębiorstwa lub projektem, które realizuje specjalista posiadający udokumentowane sukcesami doświadczenia na najwyższych szczeblach zarządzania. Specjalista (interim manager) zawiera kontrakty czasowe na czas realizacji konkretnych zadań. W oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie z innych projektów sugeruje kierunki zmian w organizacji, opracowuje szczegółowy plan działania i pomaga w jego realizacji. Celem pracy Interim Managera jest podniesienie wartości, sprawności jednostki organizacyjnej objętej usługą.

Korzyści ze współpracy z Interim Managerem:
– wzmocnienie lub uzupełnienie zarządzania w całej firmie lub w poszczególnych jej działach;
– weryfikacja, modyfikacja i usprawnienie procesów biznesowych w organizacji;
– skuteczny sposób na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów w organizacji;
– oszczędność czasu i pieniędzy na zatrudnienie i przeszkolenie nowego pracownika;
– brak kosztów stałych związanych z zatrudnieniem etatowego pracownika;
– ewentualność powiązania wynagrodzenia z osiągnięciem założonego celu realizowanego projektu.

Analiza potrzeb i rekomendacja rozwiązań IT
Usługa obejmuje przygotowanie rekomendacji obejmującej kilka rozwiązań informatycznych odpowiadających potrzebom biznesowym Klienta. Podstawą do rekomendacji są o potrzeby biznesowe Klienta określone w oparciu o zidentyfikowane procesy biznesowe. Rekomendowane są rozwiązania spełniające zarówno kryteria związane z dostępnością wymaganej funkcjonalności jak i kryteria związane z wydajnością, poziomem serwisu, możliwościami dostarczenia rozwiązania a także wielkością TCO.

Przeprowadzenie procesu wyboru rozwiązania IT
Usługa obejmuje pełne zarządzanie i realizację procesu wyboru rozwiązania. Proces ten rozpoczyna się analizą potrzeb biznesowych Klienta i rekomendacją rozwiązań IT a kończy się z chwilą podpisania umów związanych z realizacją wdrożenia wybranego rozwiązania informatycznego.

Poprowadzenie wdrożenia rozwiązania IT
Usługa obejmuje pełne zarządzanie projektem wdrożeniowym prowadzone w imieniu Klienta we współpracy z Dostawcą rozwiązania IT. Proces realizowany jest z użyciem metodyki PRINCE2. Celem projektu jest zakończenie wdrożenia rozwiązania zgodnie z zakładanymi parametrami: celem, zakresem, budżetem i harmonogramem.

Audyt projektu IT
Usługa obejmuje jednorazowy audyt projektu w trakcie lub po zakończeniu jego realizacji. Audytowi podlega całość dokumentacji projektowej i umownej,  w konfrontacji ze stanem faktycznym realizowanego (lub zakończonego) wdrożenia. Szczególną uwagę nasi eksperci przykładają do sposobu w jaki ewentualne rozbieżności pomiędzy planami i umowami a ich realizacją zostały uwzględnione w Planie Ryzyk.

Przeprowadzenie zewnętrznego audytu informatycznego
Usługa obejmuje przeprowadzenie kompleksowych testów penetracyjnych: analizy zabezpieczeń softwarowych, testów systemu firewall, testów bezpieczeństwa serwera WWW, testów systemu obsługi poczty,  analizy bezpieczeństwa DNS, analizy architektury sieci i możliwych dróg dostępu do systemów oraz testów pozostałych dostępnych usług.

Nadzór nad wdrożeniem rozwiązania IT
Usługa obejmuje stały audyt prowadzonych prac projektowych. Szczególna uwaga przykładana jest do kwestii związanych z analizą i zarządzaniem ryzykiem projektu. Rezultatem przeglądów jest raport z audytu przekazywany wewnętrznemu Kierownikowi Projektu. Nasi eksperci biorą udział w spotkaniach Zespołu Sterującego projektem wspierając  wewnętrznego Kierownika Projektu w procesie komunikacji z Wykonawcą wdrożenia.

Opracowanie strategii informatyzacji
Usługa obejmuje identyfikację potrzeb biznesowych Klienta, analizę aktualnego wsparcia informatycznego dla biznesu. Utworzona mapa IT konfrontowana jest z modelem funkcji biznesowych, strategią firmy oraz z rynkowymi rozwiązaniami informatycznymi wspierającymi typ biznesu realizowany przez Klienta. Strategia informatyzacji zawiera rekomendacje dotyczące docelowej architektury IT a także rekomendacje dotyczące sposobu jej realizacji.

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji
Usługa obejmuje: rozpoznanie struktury organizacyjnej i obszarów bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, audyt zgodności istniejących systemów, procedur i postępowań w odniesieniu do wymogów prawnych, analizę bezpieczeństwa fizycznego informacji, analizę bezpieczeństwa systemu informatycznego i jego infrastruktury.

Jak poprowadzić bezpieczny proces wyboru rozwiązania IT
Celem szkolenia jest zapoznanie kadry zarządzającej firm, sponsorów projektu i zarządzających projektem z metodyką efektywnego zarządzania projektem wyboru rozwiązania informatycznego. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni posiadać umiejętność praktycznej komunikacji ze specjalistami prowadzącymi  proces wyboru, oceny rezultatów ich pracy, formułowania szeroko rozumianych wymagań biznesowych oraz oceny ryzyk projektu wyboru systemu.

Jak w praktyce zarządzać projektami
Celem szkolenia jest zapoznanie sponsorów i zarządzających projektem z doświadczeniami wynikającymi z realizacji projektów IT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni być zaznajomieni z najczęściej stosowanymi metodykami zarządzania projektem, stosowaną terminologią, metodami i praktycznymi sposobami identyfikacji i zarządzania ryzykami projektu oraz sposobami unikania najczęściej popełnianych błędów związanych z wdrażaniem rozwiązań IT.

Audyt Komunikacji IT – to na przeprowadzenie analizy stanu komunikacji w organizacji IT, obejmujące komunikację wewnętrzną w obszarze wewnętrznym IT oraz na styku IT z Biznesem. W ramach audytu komunikacji przewidziana jest diagnoza sytuacji komunikacyjnej oraz określenie potrzeb komunikacyjnych. W efekcie tych prac powstaje lista rekomendowanych działań naprawczych w komunikacji wewnętrznej. Audyt komunikacyjny może stanowić podstawę do stworzenia usystematyzowanego planu komunikacji, który usprawni przepływ informacji w ramach departamentu IT oraz komunikacji z biznesem.

Audyt ABC organizacji – audyt pozwala na kontrolę faktycznego stanu jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa, ocena poziomu zrozumienia istoty procesowej i usługowej koncepcji zarządzania, identyfikacja postaw pracowników i ocena kultury organizacji. Jest on wykonywany przez doświadczonego konsultanta posiadającego wiedzę z zakresu ABC, procesów i narzędzi. W rezultacie opracowane zostają rekomendacje dalszych działań.

Udostępnij przez:

Strona POKSINSKI.COM używa plików cookies zgodnie z warunkami Polityki prywatności. Pozostając na stronie akceptujesz te warunki. | Polityka prywatności |

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close